Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
โครงการ Foresight Research โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ : : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
โครงการ Foresight Research โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)โดยดำริของ ศาสตราจารย์  ดร.อานนท์  บุญยะรัตเวช  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ได้ริเริ่มให้มีการจัดทำโครงการระบบฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศ (National Research Database :NRDB)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยของประเทศไทยที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก  มาจัดหมวดหมู่ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ประโยชน์สามารถสืบค้นได้ง่าย  รวมทั้งดำเนินการให้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อจัดทำเป็นสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและนักวิจัยในแง่มุมต่างๆ

  "Foresight  Research  โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์"  จากผลงานวิจัยใน 3 สาขา คือเทคโนโลยีอุบัติใหม่  พลังงานทดแทน และการพัฒนาเศรษฐกิจ  เป็นผลงานด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยชุดแรกของโครงการฯ  ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการพิจารณาทิศทางการลงทุนทำวิจัย  และเป็นสารสนเทศสนับสนุนนักวิจัยในการพิจารณาทิศทางการทำงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจตามนโยบายการวิจัยของรัฐบาล ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้พิจารณามอบหมายให้บริษัท  มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินงาน


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน