Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
การกำกับฯบริษัทที่มีประสิทธิผล (Effective Corporate Governance) บรรพ 3 Coporate Governance: นิยาม : อื่นๆ : : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
การกำกับฯบริษัทที่มีประสิทธิผล (Effective Corporate Governance) บรรพ 3 Coporate Governance: นิยาม (จำนวนเข้าชม 4949 ครั้ง)
ให้คะแนนบทความ 0 คะแนน

การกำกับฯบริษัทที่มีประสิทธิผล (Effective Corporate Governance)
บรรพ 3 Coporate Governance: นิยาม


โดย ดร.สมนึก จันทรประทิน

ที่ปรึกษา บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิชั่น จำกัด
Doctor of International Business Administration
E- mail :
mga01@mga.co.th


การชี้นำ (Directing) การควบคุม (Controlling) และความสำนึกรับผิดชอบ (Accountability)

ฉบับที่แล้วผู้เขียนได้เรียนรับใช้ท่านผู้อ่านเรื่องการชี้นำและการควบคุม ฉบับนี้ขอเรียนอรรถาธิบายความสำนึกรับผิดชอบ (มารดาแห่งความโปร่งใสและอื่นๆ)

 III. ความสำนึกรับผิดชอบ (ต่อ) (Accounting for หรือ Accountability – A/C)
(มารดาแห่งความโปร่งใสและอื่นๆ)
มีผู้รู้จริงในทางปฏิบัติด้าน CG ได้ให้ความหมายของ A/C ที่หลากหลายแตกต่างกันมากมาย ผู้เขียนขอเรียนเสนอความหมายที่เป็นมาตรฐานสากลในทางปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับกันดังนี้
ความสำนึกรับผิดชอบ (โดยทั่วไป) หมายถึง สิ่งที่เป็นมากกว่าความรับผิดชอบ กล่าวคือ ความสำนึกรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ของบริษัท (มหาชนที่เป็นมาตรฐานสากล) นอกจากนี้ ความสำนึกรับผิดชอบยังมีความหมาย (ที่จำเพาะเจาะจง) ในหลายแง่มุมดังนี้
1. ความสำนึกรับผิดชอบในแง่มุมของการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประเด็นต่างๆ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความมีประสิทธิผลของ BoDs (Effective Board of Directors) เช่น คุณลักษณะของ BoDs (BoDs Attributes) (ซึ่งจะอรรถาธิบายในบรรพ – Effective BoDs) โครงสร้างของ BoDs สัดส่วนจำนวนกรรมการ (ตัวแทน) ผู้ถือหุ้น – Directors ว่ามาจากภายในหรือภายนอก (Inside or Outside Directors) ฯลฯ กล่าวคือ ความสำนึกรับผิดชอบของ BoDs ที่จะจัดโครงสร้างให้มีประสิทธิผล และให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
2. ความสำนึกรับผิดชอบในแง่ของการสวมบทบาท / หน้าที่ และอื่นๆ (ซึ่งจะได้เรียนเสนอในบรรพ - Effective BoDs) ที่ชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม ไม่ก้าวล่วง ฯลฯ กล่าวคือ ความสำนึกรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่แห่งตนเอง (ของ BoDs และของ BoEs) ซึ่งทั้ง BoDs และ BoEs ต้องไม่ล้ำเส้นในบทบาท หน้าที่ซึ่งกันและกัน เช่นถ้า BoDs / Chairman เป็นผู้กำหนด / เขียน / สร้าง Vision ของบริษัทเอง ซึ่งไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมก็คือ การสร้าง Vision เป็นบทบาทหน้าที่ของ CEO ที่จะดำเนินการสร้างฯ Vision และเรียนเสนอต่อ BoDs เพื่อให้ BoDs พิจารณาตรวจสอบ ประเมิน ทบทวนฯ ไม่ใช่ Chairman เป็นผู้สร้างฯ (ยกเว้น Chairman และ CEO เป็นคนๆ เดียวกัน ซึ่งก็เป็นการสวมบทบาทคู่ - Dual Roles) (สำหรับบทบาทหน้าที่ของ BoDs และของผู้บริหารระดับสูง BoEs รวมทั้ง Duality / Dual Roles จะได้อรรถาธิบายรายละเอียดในบรรพต่อไปฯ) เป็นต้น ซึ่งถ้าต่างฝ่ายถ้าต่างล้ำเส้นของอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว ก็จะไม่มีทางที่จะเกิด ECG ได้เลย กล่าวคือ ทั้ง BoDs และ BoEs ไม่มีความสำนึกรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่แห่งตนเองนั่นเอง
คำถามที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับความสำนึกรับผิดชอบและการรับประกันว่าเกิดหรือมีความสำนึกรับผิดชอบ (ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด) หรือไม่นั้น ยังขึ้นอยู่กับ หรือมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ “การแยกบทบาทของความเป็นเจ้าของ (ของผู้ถือหุ้น) ออกจากการกำกับฯ (ของ BoDs) และแยกการกำกับฯ (ของ BoDs) ออกจากการบริหาร / การจัดการ (ของ BoEs) (กระบอง 3 ท่อน) (ซึ่งจะได้เรียนอรรถาธิบายรายละเอียดเรื่องกระบอง 3 ท่อนและ Duality หรือ Dual Roles รวมทั้งข้อเสียมากมายและข้อผลประโยชน์ที่น้อยนิดของ Dual Roles ในบรรพต่อๆ ไป)
หนึ่งในบรรดาเหตุผลหลายประการที่ชัดเจนในการแยก (แยก 2 ครั้ง - กระบอง 3 ท่อน) ดังกล่าวก็คือ ทำให้เกิดความสำนึกรับผิดชอบที่ชัดเจน และเกิดผลประโยชน์มากมายที่จะทำให้เกิด ECG (ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นต่อการเป็นตัวแทน Agency ของ BoDs และอื่นๆ) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จะได้เรียนรับใช้ในหัวข้อ Competent Directors, Effective BoDs และ ECG
3. ความสำนึกรับผิดชอบในแง่ของการเปิดเผย (Disclosure) และความโปร่งใส (Transparency) ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงข้อมูลฯ ตัวเลข ระบบบัญชีที่ชัดเจน ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ไม่มีการบิดเบือน ไม่มีการอำพราง ฉ้อฉล หลอกลวง ทำเลียน / ทำปลอม ฯลฯ (ซึ่งในแง่มุมนี้เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งที่ท่านผู้อ่านโดยทั่วไปเข้าใจและติดปากเป็นที่นิยม รับรู้ รับทราบกันแพร่หลายอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามก็เป็นเพียงแง่มุมเดียวเท่านั้น ซึ่งมีตัวอย่างของผู้บริหารระดับสูงและBoDs ของบริษัทฯ ต่างๆ มากมายทั้งไทยและเทศที่ไม่มีความสำนึกรับผิดชอบในแง่นี้ (ซึ่งผู้เขียนขอเรียนอนุญาตไม่เอ่ยนาม) จึงทำให้ไม่เกิด ECG และมีปัญหาต่างๆ มากมายเกิดขึ้นตามมา
4. ความสำนึกรับผิดชอบในแง่ของความกล้าหาญ ซึ่งในแง่ของ CG แล้วหมายถึง ความกล้าหาญ (Courage) ที่จะดำเนินการ การตัดสินใจฯ ต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (เพื่อส่วนรวม - ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือกลุ่มตัวเอง) และมีความกล้าหาญที่จะกำกับ ตรวจสอบ ประเมิน ติดตาม ควบคุมฯ ตั้งคำถาม ถาม CEO และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ใน BoEs
5. ความสำนึกรับผิดชอบของกรรมการ (ตัวแทน) ผู้ถือหุ้น (Director) และ BoDs ที่มีต่อผู้ถือหุ้นและ Stakeholders อื่นๆ ต่อการดำเนินงานต่างๆ และผลการดำเนินงานของบริษัท
6. ความสำนึกรับผิดชอบต่อการกำกับฯ การทำให้เกิดความสอดคล้อง (ของ) ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในระยะยาว ซึ่ง Directors และ BoDs ต้องมีความสำนึกรับผิดชอบ ตระหนักในความรับผิดชอบต่อพนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า ชุมชนฯ รวมทั้งการทุ่มเทเอาจริงเอาจังต่อผู้ถือหุ้น
7. ทั้ง Directors และ BoDs ต้องสำนึกรับผิดชอบ ต่อกิจกรรมต่างๆ ของ Directors และ BoDs เอง ซึ่งการดำเนินการต่างๆ นั้น จะมีผลกระทบต่อกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งหมด (สำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะ)
ฉบับหน้าผู้เขียนยังขอเรียนรับใช้เรื่อง A/C (มารดาแห่งความโปร่งใสและอื่นๆ) ต่อครับ

 


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
ไฟล์รูป
3.gif

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน