Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
Marketing GURU> Training> การบริการ> Service to Excellence : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
“Service to Excellence”(บริการสู่ความเป็นเลิศ)

“Service  to  Excellence”(บริการสู่ความเป็นเลิศ)


Principle  :  (หลักการและเหตุผล)
 การแข่งขันทางธุรกิจในยุคนี้  นอกจากแข่งกันที่ภาพลักษณ์  คุณภาพสินค้า  ความสามารถทางการตลาด  การขายแล้ว  การบริการเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร
การบริการที่ดีและสามารถเสริมคุณค่า  (Value)  แก่องค์กรได้ต้องให้ความสำคัญกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสมดุล

 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยงาน  ควรมีทัศนคติเชิงบวกต่องานบริการ  เข้าใจและสามารถสร้างสรรค์การบริการที่ดีและพัฒนาขึ้นเรื่อย  ๆ  ด้วยทักษะการบริการอย่างมืออาชีพ  เพื่อส่งเสริมองค์กรสู่ความเป็นเลิศและสอดคล้องกับ  “Banpu  Spirit” 
   •  Innovation   •  Care
   •  Integrity   •  Synergy  

Course Benefits   :  
- สร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานบริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอก  ชี้ให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของการพัฒนาการบริการในงานที่ทำอยู่ต่อความสำเร็จขององค์กร
- เสริมความเข้าใจ  และทักษะในการให้บริการที่ดี  สร้างความพอใจให้ลูกค้า  (ภายใน)  เสริมความสามารถในการแข่งขัน  และความสำเร็จขององค์กร
- พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ  Campaign  ในการปรับปรุงด้านบริการจาก  Workshop  เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติในการทำงานจริงของหน่วยงานต่อไป

Attendances :
-  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ฝ่ายที่ต้องบริการลูกค้า 

Course  Outlines  :  (โดยสังเขป)

-  Key  Concepts  of  Service 
(5  หลักการสำคัญในการบริการ  :  Reliable,  Response,  Assurance,  Empathy  &  Tangible)
- Key  Components  of  Service  Design
(องค์ประกอบหลักที่มีผลต่อคุณภาพการบริการ  :  Human,  Atmosphere,  Process,  Performance  and  Tecnology)

- Integrative  Competitive  Advantages 
(การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการบริการแบบบูรณาการ  สอดคล้องกับ  Mission  และ  Spirit  ของ  “Banpu”  :  Join  playing,  Join  solution,  Flexibility,  Team  Spirit  โดยมอง  Mission  /  Vision  &  Policy  เป็นเป้าหมายหลัก)
- Building  Service  Minds 
(การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการบริการ  :  ลูกค้า  ทั้งลูกค้าภายในและลูกค้า
        ภายนอกเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจที่เราต้องการบริการด้วยความรัก  ความอดทน 
        Care  และต้องตระหนัก  “ลูกค้าคิดถูกเสมอ”)
- Principles  of  Service  to  Excellence
(หลักการในการบริการสู่ความเป็นเลิศ  -  ทำเกินกว่าหน้าที่กำหนด,  -  Manage  Comitment,  -  ไม่มีอะไรเล็กน้อยทุกอย่างสำคัญหมด,  -  Quality  Focus)
-  Good  Service  Strategies
(กลยุทธ์การบริการที่ดี  -  Human  Development  -  Tenological 
        development  -  Proces  Development  -  Integration  /  Synergy)
- Acts  of  Service
(การปฏิบัติการในการบริการ  :  Cs  -  จริงใจ  กระชับ  รวดเร็ว  สะดวกสบาย 
        สุภาพ  ฯลฯ)
- RADAR  Thinking
(หลักคิดวิธีการจับสังเกตสิ่งผิดปกติ  สิ่งแปลกปลอม  ให้รู้ปัญหา  ประเด็นที่ชัดเจน  (เหมือน  “เรดาร์”  จับเครื่องบิน)  เพื่อการปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง)
- Fecl,  Felt,  Found
(-  เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น,  -  รู้ว่าคนอื่นรู้สึก  มองเราอย่างไร,  -  ทำวิจัย  เช็คความพอใจและความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ)


- ความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาการบริการ
(-  คำว่าบริการดี  ย่อมสามารถทำดีกว่าได้เสมอ  อย่างไร  ?  -  อย่าคิดว่าตนทำดีที่สุดแล้ว  ชำนาญที่สุดแล้ว  ต้องคิดว่ายังสามารถพัฒนาให้ดีอีกเสมอ)
- Workshop  I

 

- Workshop  II

 

- Image Campaign  (Internal  Marketing  Campaign)
(หลักการทำ  Internal  Marketing  จากสิ่งที่เราจะปรับปรุงด้านบริการอาจเลือก  
       Program  จาก  Workshop  II  แล้วใช้หลักการทำ  Image  Compaign  ดังนี้ 
       -  Commitment,  -  Communication,  -  Deliver  as  Commit)
      
รูปแบบ  :   
- บรรยาย  +  Workshop 

วิทยากร  :  
รศ.ดร.เสรี  วงษ์มณฑา
ยอดนักบริหารและนักการตลาดชั้นนำของไทย

  
ระยะเวลา  :  
  1  วันเต็ม  (09.00  -  16.00  น.) 

 

 Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน | สนใจขอคำปรึกษา


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน