Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
Marketing GURU>Training> การขาย > บริหารงานขายเชิงรุก - สำหรับ Super Sales Manager : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
บริหารงานขายเชิงรุก – สำหรับ Super Sales Manager /Coach

“บริหารงานขายเชิงรุก – สำหรับ Super Sales Manager /Coach”                                                                    

 

Course  Benefits  :
 1.  สร้างแนวคิด / ทัศนคติ / ขบวนการในการบริหารทีมขาย
2.  พัฒนา  เพิ่มทักษะ  และศักยภาพในการบริหาร  สอนงาน  กระตุ้นจูงใจ ทีมขาย 
     ให้ทำงานได้ตามหรือดีกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้               
3.  เรียนรู้หลักการ  วิธีการ  และมีโอกาสฝึกคิด  ฝึกปฏิบัติภายใต้การแนะนำของ
                วิทยากรผู้มีประสบการณ์สูง  เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงอย่างมี
                ประสิทธิภาพ
Attendances       :       ผู้จัดการ และหัวหน้าทีมขาย ไม่ควรเกินกลุ่มละ 20  ท่าน (เพื่อให้เกิด
                                        ประสิทธิภาพของการอบรม)
Course  Outlines  :  (โดยสังเขป)
09.00 – 12.00    ข้อคิดด้านการบริหารทีมขายยุคใหม่ 
-  บทบาท หน้าที่  คุณลักษณะ ของการเป็น “Super Sales Manager / Coach” ที่ดี
-  การทำตัวเป็น  Role  Model  ที่ดี  วินัย  การสื่อสาร  ความรับผิดชอบ ความขยัน  ฯลฯ
-  Proactive  (Thinking  &  Action)
-  เทคนิคการบริหารทีมขาย ให้สามารถฝ่าวิกฤต บรรลุเป้า
-  การวางแผนทีมขายอย่างมืออาชีพ
 - สิ่งที่ควรรู้ควรสนใจก่อนตั้งเป้าหมาย  :
  •  ตัวเรา  :  สินค้า  จุดแข็ง  จุดอ่อน
  •  คู่แข่ง  :  ใคร?  มีอะไรดี?  เราสู้เขาได้ตรงไหน?

  •  ลูกค้าเป้าหมาย  :  ลูกค้าเก่า  VS  ลูกค้าใหม่ 
                            (อยู่ตรงไหน?  หาตัวได้อย่างไร?  ทำอย่างไรให้เขาสนใจเรา?)
  •  โอกาสทางธุรกิจ  :  สภาพเศรษฐกิจ  กำลังซื้อ  ฯลฯ
      -  Workshop
12.00 – 13.00                -  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00                -  การจุดไฟ  สร้างกำลังใจให้ตัวเอง และทีมขาย ในช่วงวิกฤต
                                    -  เทคนิคการสร้างกำลังใจให้ตัวเอง  (Self  Motivation)
                                    -  เทคนิค  คำพูด  การแสดงออกในการสร้างกำลังใจให้ทีมขาย
                                    -  Workshop
                                    -  การบริหารทีมขายอย่าง  Coach  มืออาชีพ
                                    -  การจัดกลุ่มลูกน้อง เพื่อการสอนงาน
                                    -  การวางแผน  มอบหมาย ติดตาม เก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้พัฒนาทีมขาย  (Coach)
                                    -  การสื่อสาร, โน้มน้าว และบริหารข้อโต้แย้ง ในการสอนงาน  (Coach)
                                    -  Workshop
                                    -  นำเสนอผลจาก Workshop เพื่อเป็นโครงการนำไปปฏิบัติจริง

หมายเหตุ : รายละเอียดเนื้อหาของการอบรมจริงสามารถปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการได้
                 และหากต้องการเพิ่มทักษะการขายให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสามารถอบรมในเรื่องของ
                    เทคนิคการเจรจาต่อรองการขายให้สัมฤทธิ์ผล อีก 1 วัน

รูปแบบ  : 
  บรรยาย  /  Workshop  /  Role play
                        (สามารถใช้ case จริง ของทาง บริษัทฯ มาประกอบในการทำ Workshop /
                        Role play ได้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริงได้ทันที แต่ต้องขอ
                        ความกรุณาส่ง case ให้ MGA ล่วงหน้า 2 สัปดาห์)


วิทยากร  :  
อ.สง่า  อร่ามวิทย์
                        ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้านการขาย การเจรจาต่อรองมาเป็นเวลา
                        กว่า 20 ปี   
 
ระยะเวลา  :  
  1 วันเต็ม  (เวลา  09.00  -  16.00  น.)   ยังไม่ระบุวัน                      


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน | สนใจขอคำปรึกษา


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน