Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
Marketing GURU> Training> การขาย > Super Sales : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
พัฒนาทักษะการขายเชิงรุก - สำหรับ Super Sales

พัฒนาทักษะการขายเชิงรุก  -  สำหรับ  Super Sales       

 

Course Benefits   : 

˜    สร้างทัศนคติเชิงบวกในการขายสินค้า  ไม่กลัววิกฤต

˜    เรียนรู้วิธีการกระตุ้น  สร้างกำลังใจและพัฒนาตนเอง

˜    พัฒนา  เพิ่มทักษะ  การสร้างโอกาสการขายเพิ่มจากการสร้างลูกค้าใหม่  นำเสนอให้ลูกค้าสนใจและกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจและปิดการขายได้ดีขึ้น

˜    เรียนรู้หลักการ  และมีโอกาสฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในสภาวะวิกฤต

 

Attendances :

˜     พนักงานฝ่ายขาย ไม่ควรเกินกลุ่มละ 30 ท่าน (เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของ

 การอบรม)

 

Course  Outlines  :

˜     เตรียมพร้อมเพื่อการเป็น  Super  Sales

Ø  การสร้างทัศนคติบวกต่อการทำงานขาย ในสภาวะวิกฤต

Ø  การเตรียมแผนทำงานล่วงหน้า  (Proactive)

Ø  การเตรียมคำตอบ และบทสนทนากับลูกค้า

Ø  Workshop

 

˜     วิธีการสร้างกำลังใจพัฒนาตนเอง

Ø  สร้างนิสัยการลงมือทำทันที  (Do  it  now)

Ø  เรื่องความภาคภูมิใจตนเอง  (Self  -  Esteem)

Ø  การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  (Change  Management)

Ø  Workshop

 

˜     ยุทธวิธีการสร้างลูกค้าใหม่และการนำเสนอสินค้าเพื่อการตัดสินใจ

Ø  วิธีการหาลูกค้าใหม่

Ø  การจูงใจให้ลูกค้าสนใจ

Ø  การนำเสนอโดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลของสินค้า

Ø  การสร้างคุณค่าสินค้า

Ø  การสรุปเพื่อการตัดสินใจ  หรือยอมรับ

Ø  Workshop  &  Roleplay

 

˜     การลด,  การตอบข้อโต้แย้ง  และการปิดการขายอย่างได้ผล

Ø  การขจัดข้อโต้แย้ง  และข้อสงสัย

Ø  การใช้คำถาม  และคำตอบเพื่อผลในการขาย

Ø  เทคนิคการปิดการขาย  4  วิธี

Ø  สรุปปิดการขาย

Ø  Workshop

หมายเหตุ : รายละเอียดเนื้อหาของการอบรมจริงสามารถปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการได้

                 และหากต้องการเพิ่มทักษะการขายให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสามารถอบรมในเรื่องของ

                    เทคนิคการเจรจาต่อรองการขายให้สัมฤทธิ์ผล อีก 1 วัน

                                    

รูปแบบ  :   

                                บรรยาย  /  Workshop  /  Roleplay

 

วิทยากร  :   

 อ.สง่า  อร่ามวิทย์

                 วิทยากร และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฝึกอบรม
                  การขาย การเจรจาต่อรองมาเป็นเวลากว่า 20 ปี (1984-ปัจจุบัน)

                               

ระยะเวลา  :   

                                1  วันเต็ม  (09.00  -  16.00  น.) 


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
ไฟล์รูป
in_suprersales.jpg

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน | สนใจขอคำปรึกษา


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน