Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
Marketing GURU>Training> การขาย >เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพอย่างมือโปร 2 วัน(ภาคปฏิบัติ) : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
หลักสูตร In House : เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพอย่างมือโปร 2 วัน (ภาคปฏิบัติ)

หลักสูตรฝึกอบรม

 

 

 เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพอย่างมือโปร 2 วัน (ภาคปฏิบัติ) 

(Effective  Prof.  Presentation  Technique  Practice)

 

 Course Benefits   : 

Ø เพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะด้านการนำเสนอภายในบริษัทและการนำเสนอเพื่อการขายอย่างครบขบวนการตั้งแต่ก่อน  ระหว่าง  และจบการนำเสนอ  (ปิดการขาย)

Ø ฝึกปฏิบัติอย่างครบขบวนเข้มข้นเป็นรายบุคคล  โดยวิทยากรให้คำแนะนำเพื่อการแก้ไขและสามารถฝึกซ่อมได้  รวมถึงการวัดระดับคะแนนความสามารถเป็นรายบุคคลโดยวิทยากร

Ø นำหลักการและข้อแนะนำเพิ่มเติมของวิทยากรไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง  มีการประเมินผลโดยหน่วยงานเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมจากวิทยากรหลังนำไปใช้งานจริง

 

Attendances : Ø พนักงานกลุ่มละไม่เกิน  20  ท่าน

 

Course  Outlines  :

       Day  I

Ø ประเมินผลก่อนการอบรม

 

Ø หลักการเบื้องต้นของการนำเสนอที่มีคุณภาพ

o  การเป็นผู้นำเสนอที่ประสบความสำเร็จ

o  กระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคล

o  วิเคราะห์บทบาทการเป็นผู้นำเสนอ

o  กระบวนการสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาบุคลิกภาพ

o  หลักการพูดในที่ชุมชน

o  Workshop  ฝึกปฏิบัติการใช้เสียง  ท่าทาง  บุคลิกภาพที่ดี  ทักษะ  เทคนิคการใช้อุปกรณ์พื้นฐาน  (ไมค์  พ้อยเตอร์  ฯลฯ)

o  ฝึกปฏิบัติการใช้เสียง  ความคล่อง

 

Ø กระบวนการนำเสนอ

o  ขั้นเตรียมการ

§  การศึกษาและวิเคราะห์ผู้ฟัง  (ธรรมชาติของกลุ่มผู้ฟัง,  ความต้องการของผู้ฟัง,  อื่น    ที่จะมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายการนำเสนอ)

§  เตรียมเนื้อหา  วิเคราะห์เนื้อหา  และบริหารเวลาให้เหมาะสมกับความสำคัญของเนื้อหาแต่ละส่วน  และการฝึกซ้อมการนำเสนอ

§  การเลือกใช้สื่อที่ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการนำเสนอ  (Slide,  อุปกรณ์ตัวอย่าง  เป็นต้น)  ลักษณะของ  Slide  Presentation  ที่ดี  เช่น  ขนาดตัวอักษร,  จำนวนบรรทัดของแต่ละ  Slide,  ลักษณะเนื้อหาที่บรรจุเป็นต้น

§  การเลือกใช้วิธีการนำเสนอให้เหมาะสมกับเนื้อหา  ผู้ฟัง  และสถานการณ์  เช่น  บรรยายอภิปราย  เกมส์  เป็นต้น

§  การตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์  สถานที่  รวมถึงการฝึกใช้อุปกรณ์การนำเสนอต่าง    เช่น  ไมค์,  พ้อยเตอร์,  คอมพิวเตอร์  ฯลฯ

o  ขั้นนำเสนอ

§  วิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของการนำเสนอ

§  เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพและสร้างบรรยากาศการนำเสนอ  และตรึงผู้ฟังไว้กับเนื้อหาการนำเสนอตลอดเวลา

§  เทคนิคการตรวจสอบและประเมินความรู้สึกของผู้ฟังเป็นระยะ    (อวัจนภาษา  และวัจนภาษา)

§  การควบคุมและบริหารจัดการสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

·       ปัญหาเนื่องจากอุปกรณ์หรืออื่น    เชิงเทคนิค  เช่น  ไฟดับ  ไมค์เสีย  เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา  เป็นต้น

·       ผู้ฟังประเภทต่าง    เช่น  ต่อต้าน  ก้าวร้าว  เพิกเฉย  ไม่ยินดียินร้าย  แสดงการไม่ยอมรับอย่างเปิดเผย  เป็นต้น

 

Ø การบริหารการมีส่วนร่วมในการนำเสนอของผู้ฟัง

o  การบริหารจัดการข้อโต้แย้ง  การตอบคำถามประเภทต่าง    อย่างเหมาะสม

o  การบริหารอารมณ์และทัศนคติให้เหมาะสม

o  การประเมินผลการนำเสนอ  (ระหว่าง  และภายหลังเสร็จสิ้นการนำเสนอ)

 

Ø Assignment  เพื่อเตรียมการนำเสนอรายบุคคล

 

       Day  II

Ø ฝึกปฏิบัติการนำเสนอจาก  Assignment  วันที่  1  ที่มีประสิทธิภาพรายบุคคล

Ø ฝึกปฏิบัติบทบาทการเป็นผู้นำเสนอจริง  หน้าชั้นเรียนและรับ  Feedback  เชิงสร้างสรรค์จาก  Trainer  (ได้รับคะแนนจากวิทยากร)

Ø สรุป  Do’s  and  Don’ts  ของแต่ละกระบวนการนำเสนอ  ที่ง่ายแก่การจดจำและนำไปปฏิบัติต่อไป

 

รูปแบบ  :   

                        บรรยาย  /  Workshop  /  Role  Play  /  Game

 

ระยะเวลา  :           

-  อบรม  2  วันเต็ม  (09.00  -  16.00  น.)  ไม่จำเป็นต้อง  2  วันติดกัน  à  เว้นระยะห่าง  1  -  2  สัปดาห์ได้  เนื่องจากต้องมีการเตรียม  Presentation  จริง

สถานที่  : กรุงเทพมหานคร  

 

         วิทยากร          :    อาจารย์ประสงค์  ทองสุขประสงค์

                             ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานขาย  การฝึกอบรม  และพัฒนาทักษะการขาย  การบริหารทีมขายและภาวะผู้นำ

 

 (ลิขสิทธิ์เฉพาะของ บ.มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จก.)

 

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ 200 %   ***


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน | สนใจขอคำปรึกษา


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน