Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
Marketing GURU>Training,> Strategy& Business Model > Balanced Scorecard (BSC : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
โครงการอบรม การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรโดยหลัก “Balanced Scorecard (BSC)”

โครงการอบรม  การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรโดยหลัก 

“Balanced  Scorecard  (BSC)”

 

Principle  (หลักการและเหตุผล)  :

            การดำเนินธุรกิจในสภาวะการเปลี่ยนแปลง  การแข่งขันเร็วและแรงอย่างในปัจจุบันนี้  องค์กรจะอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนได้  เราไม่สามารถวัดผลความสำเร็จขององค์กรจากผลกำไรในรูปตัวเงินอย่างเดียว  เพราะความสำเร็จในอดีต  (ยอดขาย  ยอดกำไรดี)  ไม่สามารถยืนยันความสำเร็จในอนาคตเสมอไป  แต่สิ่งที่จะยืนยันโอกาสในการสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนคือ  ความประสบความสำเร็จในรากฐานหลัก  4  ด้าน  หรือ  4  มุมมองของธุรกิจดังนี้  คือ

1.      ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

2.      ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการองค์กร

3.      ด้านการพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรม

4.      ด้านการเงิน

โดยทั้ง  4  ด้าน/มุมมองนี้จะมีตัวชี้วัดความสำเร็จ  เรียกว่า  KPI  (Key  Performance  Indicators)

และที่สำคัญยิ่งองค์กรที่อยู่รอดและพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น  ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  พันธกิจ  (Mission)  กลยุทธ์  (Strategy)  ขององค์กรและหน่วยงาน  รวมถึงกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ  (KPI)  ของ  4  มุมมองร่วมกัน  สุดท้ายต้องนำมุมมองต่าง    มาจัดทำเป็นกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน  (Action  Plan)  ของแต่ละฝ่าย  เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายร่วมเดียวกันกับองค์กร  สู่ความสำเร็จร่วมที่มั่นคงและยั่งยืนขององค์กรในที่ส

 

Course  Benefits  :

            1.  เสริมความรู้  แนวทาง  และวิธีการในการจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้สามารถสร้างรากฐานการเติบโตของกิจการอย่างมั่นคง  ยั่งยืน  โดยใช้  Balance  Scorecard  (BSC)  ให้แก่ผู้บริหารของบริษัท  

            2.เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน  (Strategy,  Tactic  และ  Action  Plan)  ที่เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรที่กำหนดโดยใช้  BSC

3.  สามารถกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จของผลงาน  (KPI)  ขององค์กรและหน่วยงานได้อย่างชัดเจน  และไปในแนวทางเดียวกันคือ  Support  เป้าหมายหลักขององค์กร 

4.  เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างหน่วยงานต่าง    (One  Vision  One  Target  by  Teams)

 

Attendances  :  

                —  ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง  ที่มีบทบาทในการวางกลยุทธ์และแผนงาน  20 30  ท่าน

 

 

Program  Structure  :  

 

 

 

Timing  (รวม)

Step  I

สัมภาษณ์ผู้บริหารรวม  5  ท่าน 
และผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด

-                     แจ้งวัตถุประสงค์และสิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

-                     ทำแบบฝึกหัด  ประเมินพื้นฐานความรู้  ความพร้อมของผู้เข้าโครงการ

  -     ความร่วมมือ  และสิ่งที่ต้องการให้เตรียม

 

ครึ่งวัน (2 – 3  ชั่วโมง) 

 

Step  II

ดำเนินการอบรมและฝึกปฏิบัติ 

2  วันแรก

  -  เรียนรู้ทำความเข้าใจ  BSC,  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร เพื่อวางยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  และพันธกิจขององค์กร  รวมถึงการใช้เครื่องมือสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์หลักขององค์กรเพื่อ  Support  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ

 

2  วันหลัง 

  -  ทำความเข้าใจและฝึกการกำหนดดัชนีผลงาน  (KPI)

  -  นำ  BSC  มากำหนดกลยุทธ์ขององค์กรใน  4  มุมมอง  และถ่ายทอด  (Align)  จากกลยุทธ์ขององค์กรสู่กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่าย

  -  ฝึกเขียนแผนปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อนำกลับไปปฏิบัติงานต่อได้จริง  (ใช้  Model  การเขียนแผนปฏิบัติการของ  World  Bank)

4  วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 Course  Outlines  :  (โดยสังเขป)

วันแรก

วัน/เวลา

หัวข้อวิชา

วิธีการอบรม

08.30  -  09.00  น.

การลงทะเบียนของผู้เข้าสัมมนา

 

09.00  -  10.30  น.

ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจที่ผู้บริหารควรทราบ

ความหมายและความสำคัญของการบริหารงานแบบมีกลยุทธ์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ความหมายและความสำคัญของลิขิตสมดุล  (Balanced  Scorecard)  กับการบริหารงานแบบมีกลยุทธ์

การบรรยาย

การนำอภิปราย

10.30  -  10.45  น.

พักคอฟฟี่เบรก  15  นาที

 

10.45  -  12.00  น.

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามหลักพิชัยสงคราม  ของซุนวู

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามหลัก  7’s

ของ  MC  KINCY

S.W.O.T  ANALYSIS

5  FORCES  ของ  M.  PORTER

การกำหนดยุทธ์ศาสตร์ขององค์กร

การบรรยาย

การนำอภิปราย

12.00  -  13.00  น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00  -  14.30  น.

แบ่งกลุ่มผู้เข้าสัมมนาเป็น  3  กลุ่มเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร  วิเคราะห์  S.W.O.T  ANALYSIS

การแบ่งกลุ่มระดมความคิด

14.30  -  14.45  น.

พักคอฟฟี่เบรก  15  นาที 

 

14.45  -  16.30  น.

การนำเสนอผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  การวิเคราะห์  S.W.O.T  ANALYSIS  ของแต่ละกลุ่ม

การกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรจากข้อมูลของการวิเคราะห์  S.W.O.T  ANALYSIS

วิทยากรให้ข้อเสนอแนะและสรุปผลของทุกกลุ่ม

การนำเสนอ

การถาม  -  ตอบ

การบรรยายสรุป

ภาพรวม

 

 

วันที่สอง

วัน/เวลา

หัวข้อวิชา

วิธีการอบรม

08.30  -  09.00  น.

การลงทะเบียนของผู้เข้าสัมมนา

 

09.00  -  10.30  น.

ความหมายและความสำคัญของการกำหนดวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 
(Vision  and  Mission)

ตัวอย่างของการกำหนดวิสัยทัศน์องค์กรและพันธกิจขององค์กรต่าง 

แบ่งกลุ่มผู้เข้าสัมมนาเพื่อทำการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรของท่าน

การบรรยาย

การนำอภิปราย

การแบ่งกลุ่มระดมความคิด

 

10.30  -  10.45  น.

พักคอฟฟี่เบรก  15  นาที

 

10.45  -  12.00  น.

การนำเสนอผลการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรของแต่ละกลุ่ม

วิทยากรสรุปผลเพื่อหาวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของท่าน

การนำเสนอผลงาน

12.00  -  13.00  น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00  -  14.30  น.

TOW’S  MATRIX  เครื่องมือสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร

S-O  การนำจุดแข็งไปเพิ่มโอกาส

W-O  การนำโอกาสไปลบจุดอ่อน

S-T  การนำจุดแข็งไปลดภาวะคุกคาม

W-T  การปิดจุดอ่อนเพื่อลดภาวะคุกคาม

แบ่งกลุ่มผู้เข้าสัมมนาเพื่อคิดกลยุทธ์ขององค์กรโดยใช้เครื่องมือ  TOW’S  MATRIX 

การบรรยาย

การนำอภิปราย

การแบ่งกลุ่มระดม

ความคิด

14.30  -  14.45  น.

พักคอฟฟี่เบรก  15  นาที 

 

14.45  -  16.30  น.

การนำเสนอกลยุทธ์ต่าง    ขององค์กรจากเครื่องมือ

TOW’S  MATRIX

วิทยากรสรุปสาระสำคัญของกลยุทธ์ต่าง    ที่ได้จากเครื่องมือ

TOW’S  MATRIX

การนำเสนอผลงาน

การบรรยายสรุป

 

 

วันที่สาม 

วัน/เวลา

หัวข้อวิชา

วิธีการอบรม

08.30  -  09.00  น.

การลงทะเบียนของผู้เข้าสัมมนา

 

09.00  -  10.30  น.

การกำหนดกิจกรรมสำคัญ  KEY  RESULTS  AREA  หรือ  K.R.A.  เพื่อทำให้วิสัยทัศน์บรรลุผล

การกำหนดวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดของพันธกิจ

(CRITICAL  SUCCESS  FACTORS)

การนำเสนอผลของการกำหนด  K.R.A.  และ  C.S.F.  ของแต่ละกลุ่ม

วิทยากรให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ  K.R.A.  และ  C.S.F.  ที่แต่ละกลุ่มนำเสนอ

การบรรยาย

การนำอภิปราย

การนำเสนอผลงาน

10.30  -  10.45  น.

พักคอฟฟี่เบรก  15  นาที

 

10.45  -  12.00  น.

ความหมายและความสำคัญของการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน

(KEY  PERFORMANCE  INDICATORS)

วิธีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (K.P.I.)

แบบฝึกหัดการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน

การบรรยาย

การนำอภิปราย

แบบฝึกหัด

 

12.00  -  13.00  น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00  -  14.30  น.

การนำมุมมองทั้ง  4  ด้านของ  BALANCED  SCORECARD  มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ต่าง    ขององค์กรร่วมกับ  K.R.A.  และ  C.S.F. 

แบ่งกลุ่มระดมความคิดเพื่อกำหนดกลยุทธ์โดยใช้  BSC

การแบ่งกลุ่มระดมความคิด

14.30  -  14.45  น.

พักคอฟฟี่เบรก  15  นาที

 

14.45  -  16.30  น.

การนำมุมมองทั้ง  4  ด้านของ  BALANCED  SCORECARD  มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ต่าง    ขององค์กรร่วมกับ  K.R.A.  และ  C.S.F.

แบ่งกลุ่มระดมความคิดเพื่อกำหนดกลยุทธ์โดยใช้  BSC  วิทยากรสรุปกลยุทธ์ต่าง    ที่ได้รับจาก  BSC

การกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (K.P.I.)  สำหรับกลยุทธ์ต่าง    ที่ได้จาก  BSC

การแบ่งกลุ่มระดมความคิด

การบรรยาย

การนำอภิปราย

 

วันที่สี่ 

วัน/เวลา

หัวข้อวิชา

วิธีการอบรม

08.30  -  09.00  น.

การลงทะเบียนของผู้เข้าสัมมนา

 

09.00  -  10.45  น.

การนำเสนอการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (K.P.I)  สำหรับ
กลยุทธ์ต่าง    ที่ได้จาก 
BSC

 

 

11.00  -  12.30  น.

หลักการเขียนแผนปฏิบัติการโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์  (LOG  FRAME)

ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์  (LOG  FRAME)

การบรรยาย

การแบ่งกลุ่มระดมความคิด

12.30  -  13.30  น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.30  -  15.00  น.

หลักการเขียนแผนปฏิบัติการโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์  (LOG  FRAME)

ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์  (LOG  FRAME)  (ต่อ)

การแบ่งกลุ่มระดม  ความคิด

 

15.00  -  15.15  น.

พักคอฟฟี่เบรก  15  นาที

 

15.15  -  17.00  น.

การนำเสนอแผนการปฏิบัติการโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์

ของแต่ละกลุ่ม  หลักการเขียนแผนปฏิบัติการโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์  (LOG  FRAME)

ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์  (LOG  FRAME)  ของแต่ละกลุ่ม

ขั้นตอนที่สำคัญในการนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ

วิทยากรสรุปสาระสำคัญของเนื้อหาทั้งหมดในภาพรวม

การตั้งคณะกรรมการติดตามผลการนำแผนงานไปปฏิบัติ

การนำเสนอผลงาน

การบรรยายสรุป

17.00  น.

ปิดการสัมมนา

 

 วิทยากร  :   

อ.อเนกลาภ  สุทธินันท์

·  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  และองค์กร

                               

ระยะเวลาโครงการ    

           ·  4  ½  วัน


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน | สนใจขอคำปรึกษา


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน