Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
ตอกย้ำความสำเร็จ จากบันไดขั้นที่ 2 สู่บันไดขั้นที่ 3 ของโครงการพัฒนา : Strategy : : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
ตอกย้ำความสำเร็จ จากบันไดขั้นที่ 2 สู่บันไดขั้นที่ 3 ของโครงการพัฒนา

ตอกย้ำความสำเร็จ จากบันไดขั้นที่ 2 สู่บันไดขั้นที่ 3 ของโครงการพัฒนา
เพื่อประสิทธิภาพการตลาดธุรกิจการค้า ด้วยงานจับคู่ธุรกิจ สร้างอาชีพไทย


 
ตามนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข็มแข่งให้ผู้ประกอบการไทย พร้อมกับสร้างและผลักดันให้มีผู้ประกอบการ
รายใหม่เข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดที่จะยกระดับเศรษฐกิจไทย
ไปสู่เวทีแข่งขันการค้าระดับโลก ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อนโยบายดังกล่าว..
 ฉะนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ริเริ่ม โครงการพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพการตลาดธุรกิจการค้า
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้ต่อยอดธุรกิจพร้อมกับสร้างความแข่งแกร่งทางการค้าให้กับธุรกิจของตนได้ และสามารถ
อยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจอย่างทุกวันนี้ และทันทีทางกรมฯ เผยแพร่ข่าวดังกล่าวออกไป ก็ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจำนวนถึง 304 ราย โดยทางกรมฯ
ได้พิจารณาคัดเลือกตามโควตาที่กำหนดไว้คือ 100 ราย ซึ่งยังมีผู้มุ่งมั่นกับโครงการของกรมฯ ถึง 103 ราย เพื่อเข้าสู่บันไดขั้นที่ 1 ที่เป็นการอบรมภาคทฤษฎี
เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเรื่องการตลาด ทั้งในระดับยุทธศาสตร์, ยุทธการ, ยุทธวิธีการทำตลาด 6 ชั่วโมง
และบันไดขั้นที่ 2 ทางกรมฯ ทำการคัดเลือกผู้ประกอบการจาก 103 ราย ซึ่งตัวเลขของผู้ส่งแบบประเมินความพร้อมของกิจการมีถึง
94 ราย เพื่อเข้าเรียนแบบเข้มข้น ฝึกปฎิบัติเขียนแผนงานตลาด ปฎิบัติกิจกรรมการตลาด เพื่อนำไปใช้กับธุรกิจของตัวเองได้จริง โดยพิจารณาจากสภาพตลาด
การแข่งขัน และกระแสการเปลี่ยนของธุรกิจแต่ละกิจการรวม 36 ชั่งโมง โดยเริ่มอมรบตั้งแต่ วันที่ 3,4,12,17,18,24,25 มิ.ย.48 และ 1,2 ก.ค. 48
ณ ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์
 
 


นางสาวอรจิตต์ สิงคาลวนิช อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ

 
ทั้งนี้ นางสาวอรจิตต์ สิงคาลวนิช อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ  ได้ให้สัมภาษณ์ว่า "จากการอบรมภาคปฎิบัติการ 36 ชั่วโมง กรมฯ
ได้ทราบถึงปัญหาผู้ประกอบการอีกประเด็นคือ การวางแผนและการวิเคราะห์ธุรกิจ เนื่องจากทุกธุรกิจมองถึงช่องทางการขายแต่ขาดการบริหาร ขาดการมอง
ปัจจัยแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์เพื่อสร้างโอกาสการขายและการตลาด บริหารทรัพยากรที่มีของตน ซึ่งการอบรมในภาคปฎิบัติการ 36 ชั่วโมงนี้เอง ทาง
กรมฯ และทีมวิทยากรที่ปรึกษาโครงการได้พัฒนาทักษะและเสริมกลยุทธ์ การเขียนแผนการตลาดรวมถึงแผนธุรกิจของแต่ละกิจการให้มีมุมมองกว้างขึ้น และ
ได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี เพราะบางจุดที่ทางผู้ประกอบการไม่ได้คำนึงถึง แต่เมื่อทีมอาจารย์ได้นำโมเดลการสอนมาใช้กับกลุ่มผู้ประกอบ
การ ทำให้ทราบขั้นตอนมากขึ้น มองมุมกว้าง-เชิงลึกมากขึ้น ถือว่าได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งนี้ยังมีสอนในเรื่องการผลิตวัสดุการตลาด โบชัวร์ การจัด-ตกแต่ง
หน้าร้าน ดังนั้นการทำธุรกิจในยุคนี้จะต้องเน้นความเข็มแข่งจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็น รู้ความต้องการตลาด หาตลาดแห่งใหม่ คู่ค้าธุรกิจ แล้วปรับความเข็มแข่ง
ภายใน และขีดความสามารถองค์กร ให้ตอบสนองกระแสความต้องการกับตลาด ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา " แนวคิดนี้คือ Outside In ซึ่งเน้นการสร้าง
ค่าให้แก่ ผลิตภัณฑ์และผู้บริโภค ไปพร้อมๆ กัน ที่เรียกว่า Value Creation
บัดนี้ความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวกำลังดำเนินไปสู่บันไดขั้นที่ 3 ที่จะเป็นการจับคู่ธุรกิจ โดยทางกรมฯ ได้เชิญคู่ค้าและผู้ซื้อมาร่วม
งานการเปิดเวทีการค้าจับคู่ธุรกิจ ภายใต้โซนงาน จับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพไทย ใน มหกรรมรัฐบาลสร้างอาชีพ วันที่ 5-7 สิงหาคม 2548 นี้
ที่ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถต่อท่อตรงเข้าหาคู่ค้าและผู้ซื้อได้ จากผู้ประกอบกิจการจำนวน 94 ราย ผ่านการพิจารณาและมีสิทธิ์
เข้าร่วมงาน Bussiness Matching จำนวน 80 กิจการ ในจำรวนดังกล่าวนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ฝีกอบรมจำนวน 82 รายและมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรรับรองจากทางกรมฯ
และกิจกรรม Bussiness Matching ที่เกิดขึ้นในวันที่ 5-7 สิงหาคมในงาน มหกรรมรัฐบาลสร้างอาชีพ ทางกรมได้จัดบู๊ทจำนวน
102 บู๊ท แบ่งเป็นผู้ประกอบการที่ผ่านคัดเลือกจากโครงการ 82 กิจการ และกิจการที่ได้รับการส่งเสริมของกรมฯ อีก 20 กิจการ เป็น 102 กิจการภายในงาน
จะมีบู๊ทแสดงผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ค้าส่ง ค้าปลีก
กลุ่มที่ 2 ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์
กลุ่มที่ 3 อาหาร ยา เครื่องสำอางค์ และเวชภัณฑ์
กลุ่มที่ 4 แฟชั่น อัญมณี เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และของโชว์แตกแต่ง
กลุ่มที่ 5 ธุรกิจบริการ ท่องเที่ยว บันเทิง สปา โรงแรม การศึกษา และธุรกิจอื่นๆ
กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมฯ
พร้อมโซนงานแสดงนิทรรศการ และห้องเจรจาการค้าธุรกิจที่มีจัดขึ้นตลอดระยะเวลา 3 วัน และก่อนวันงาน Bussiness Matching
ทางกรมฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมด้วยการอบรมให้ความรู้เรื่องเทิคนิคการนำเสนอ และกลยุทธการเจรจาต่อรอง ให้กับผู้ประกอบ
การด้วย 


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
ไฟล์รูป
002.gif
New1.gif

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน