Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
: Marketing GURU
การบริการ

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 985
Marketing Consultant

- สร้างวัฒนธรรมบริการที่ใช้ใจและตรึงใจลูกค้า

2009-09-28 12:48:07
Marketing Consultant

- สร้างวัฒนธรรมบริการด้วยการบริหารผลตอบแทนพนักงานบริการอย่างจริงใจ

2009-09-28 11:24:59
Marketing Consultant

- สร้างบริการให้มีมาตรฐานและแตกต่างจากคู่แข่งได้อย่างไร (ตอนที่ 3 : กับดักก่อนสร้างบริการให้โดนใจลูกค้า )

2009-09-28 11:22:05
Marketing Consultant

- สร้างบริการให้มีมาตรฐานและแตกต่างจากคู่แข่งได้อย่างไร (ตอนที่ 2 : กับดักก่อนสร้างบริการให้โดนใจลูกค้า)

2009-09-28 11:20:05
Marketing Consultant

- สร้างบริการให้มีมาตรฐานและแตกต่างจากคู่แข่งได้อย่างไร (ตอนที่ 1 : เริ่มต้นสำรวจคุณภาพบริการของเราอย่างไร)

2009-09-28 11:17:51
Marketing Consultant

- สร้างต้นแบบบริการใหม่ๆ ก่อนใคร (ตอนจบ)

2009-09-28 11:15:13
Marketing Consultant

- กลยุทธ์ธุรกิจบริการและการสร้างมาตรฐานบริการให้โดนใจลูกค้า

2009-09-28 11:11:54